U želji da korisnicima pružimo kompletnu uslugu, pored same prodaje proizvoda, licenci pružamo i sledeće usluge:

Saveti i konsultacije pri nabavci proizvoda i pomoć pri licenciranju
Naše dugogodišnje iskustvo i stečeno znanje nam omogućava, da na osnovu zahteva korisnika možemo lako i brzo da sagledamo njegove potrebe i predložimo mu najbolje rešenje u datoj situaciji. A potom uradimo i licenciranje za odabrano rešenje.

Planiranje i projektovanje uvođenja i korišćenja proizvoda i rešenja
Veoma često nije dovoljno samo da se kupi neki proizvod. Zbog osetljivosti nekih proizvodnih procesa i podataka koji ih prate, potrebno je vrlo pažljivo izvršiti planiranje i projektovanje uvođenja određenih proizvoda i rešenja. Potrebno je napraviti i plan korišćenja izabranog proizvoda i ređenja.

Instalacija i implementacija proizvoda
Instalacija proizvoda povremeno zahteva specijalizovana znanja i iskustvo neophodno da se u datom okruzenje izvrši implementacija. Imamo sertifikovane i iskusne ljude koji mogu da "izađu na kraj" i sa vrlo specificnim hardverskim i softverskim okruženjem u kome treba implementirati određen proizvod. Posedujemo i međunarodno iskustvo u implementaciji proizvoda.

Obuka administratora
Svesni smo da naši korisnici mogu da imaju najviše koristi od proizvoda samo ako iskoriste sve njegove mogućnosti. Da bi to mogli svakodnevno da rade potrebno je da imaju ljude koji mogu to da im omoguće. Zato mi organizujemo kvalitene, stručne obuke administratora u našem trening centru ili na lokaciji korisnika.

Tehnička podrška
Korisnici imaju podatke i procese koji su različitog stepena osetljivosti. Tako da hitnost oporavka podataka i procesa nije svuda ista. U zavisnosti od različitih zahteva kompanije pružamo tehniču podršku po potrebi, prema ugovoru, sa kratkim vremenom odziva i sl. Tehnička podrška uključuje i e-mail ticketing sistem za evidenciju zahteva za podrškom i njihovo praćenje do rešenja.

Redovna provera stanja (health check) i migracija na nove verzije proizvoda
Računari su sada neophodni za većinu poslova. I u velikim i malim sistemima imamo promena u poslovnim sistemima. Da bi bili sigurni da će sistem uvek biti zaštićen i raditi na najoptimalniji način potrebno je da se redovno radi provera stanja sistema kao i migracija na nove verzije softvera koji se koristite. Za to vam nije potrebna dodatna oprema i dodatno znanje, pozovite nas i naše edukovane kolege će uraditi neophodne provere.

Provera sistema sigurnosti, tzv. penetration testing
U saradnji sa inostranim partnerima pružamo i usluge vezane za proveru sistema sigurnosti, tzv. penetration testing.

Analiza source koda sa stanovišta sigurnosti
Takođe, u saradnji sa inostranim partnerima pružamo usluge analize source koda sa stanovišta sigurnosti (testiranje siurnosti i bezbednosti aplikacija – web, e-banking i sl.).